Όροι Σύμβασης Πώλησης από Απόσταση

ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ

Το NEWTECHSTORE είναι επίσημα εγκεκριμένο ηλεκτρονικό κατάστημα πώλησης προϊόντων μέσω του Διαδικτύου , της επιχείρησης με την επωνυμία “NTS Systems & Trade LTD”, με έδρα την Σόφια Βουλγαρίας, οδός Rakovski 145 (SREDETS), Τ.Κ. 1000,  με Α.Φ.Μ. BG204512156Το www.newtechstore.eu (εφεξής: «η Ιστοσελίδα») διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει το περιεχόμενο της ιστοσελίδας www.newtechstore.eu ανά πάσα στιγμή χωρίς να ενημερώνει σχετικώς τους χρήστες.

Οι παρόντες όροι αφορούν και διέπουν αποκλειστικά τις σχέσεις της επιχείρησης NEWTECHSTORE (εφεξής: «η Επιχείρηση»), με τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που εγγράφονται στο www.newtechstore.eu (εφεξής «οι Χρήστες»). Εγγραφόμενοι στο www.newtechstore.eu, οι Χρήστες ταυτόχρονα αποδέχονται ανεπιφύλακτα τους Γενικούς Όρους Χρήσης και την παρούσα Σύμβαση Πώλησης από Απόσταση  (Χονδρικής και Λιανικής).

Η αποδοχή των Όρων και Συμφωνιών της παρούσας ισχύει για κάθε συναλλαγή με την επιχείρηση και την πώληση εμπορευμάτων που προσφέρονται μέσω της Ιστοσελίδας για το παρόν και για το μέλλον και αφορούν τους χρήστες χονδρικής και λιανικής. Η παρούσα σύμβαση απευθύνεται σε εμπόρους, εμπορικές εταιρίες, επιτηδευματίες και ιδιώτες αφού αντικείμενό της είναι, όπως προαναφέρθηκε, η χονδρική και λιανική πώληση αγαθώνΓια το λόγο αυτό ισχύουν οι διατάξεις της ευρωπαικής νομοθεσίας όπου ως χονδρική πώληση, ορίζεται η πώληση αγαθών και η παροχή υπηρεσιών σε άλλο επιτηδευματία για την άσκηση του επαγγέλματός τους ή την εκτέλεση του σκοπού τους, η πώληση αγαθών και η παροχή υπηρεσιών εκτός της χώρας, καθώς και η πώληση εισαγωγικού δικαιώματος. Επίσης ως λιανική πώληση, ορίζεται, η πώληση αγαθών και η παροχή υπηρεσιών σε φυσικό πρόσωπο, για την ικανοποίηση ατομικών ή οικογενειακών αναγκών.

Η Επιχείρηση έχει το δικαίωμα να τροποποιεί και να ανανεώνει τους Γενικούς Όρους Χρήσης και την παρούσα Σύμβαση Πώλησης από Απόσταση (Χονδρικής και Λιανικής) οποιαδήποτε στιγμή, μονομερώς, δίχως προειδοποίηση, αλλά υποχρεούται να γνωστοποιεί τις εν λόγω τροποποιήσεις/ανανεώσεις στους Χρήστες Χονδρικής και Λιανικής μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε Χρήστης δεν συμφωνεί με τους νέους όρους, έχει το δικαίωμα να ζητήσει τη διαγραφή του από το www.newtechstore.eu κατά τη διαδικασία που ορίζεται (άρθρο 1) παρακάτω. Όλοι οι όροι της παρούσας σύμβασης πώλησης από απόσταση θεωρούνται ως ουσιώδεις.

 1. Εφαρμογή

Η παρούσα Σύμβαση καλύπτει αποκλειστικά κάθε πώληση προϊόντων μέσω της ιστοσελίδας (website) www.newtechstore.eu. Οποιοιδήποτε άλλοι Όροι και Προϋποθέσεις αποκλείονται ρητώς. Κάθε χρήστης που εισέρχεται και κάνει χρήση των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού καταστήματος θεωρείται ότι συναινεί και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους που εδώ διατυπώνονται, χωρίς καμία εξαίρεση. Εάν κάποιος χρήστης δεν συμφωνεί με αυτούς του όρους οφείλει να απέχει από τη χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος και από κάθε συναλλαγή με αυτό. Η αποστολή της παραγγελίας σας συνεπάγεται αποδοχή της παρούσας σύμβασης και όλων των όρων αυτής.

Άρθρο 2. Διαδικασία Εγγραφής Χρήστη στην Ιστοσελίδα

 Η εγγραφή στην Ιστοσελίδα επιτρέπεται αποκλειστικά και μόνο (α) σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα (β) που έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα, (γ) έχουν ταχυδρομική διεύθυνση στην Βουλγαρία ή στο εξωτερικό και (δ) διαθέτουν διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail). Απαγορεύεται επίσης ρητά η εγγραφή στην Ιστοσελίδα σε εταιρίες ή ατομικές επιχειρήσεις η εγγραφή των οποίων έχει για οποιονδήποτε λόγο διακοπεί ή/και διαγραφεί. Κάθε Χρήστης έχει δικαίωμα να κατέχει μόνο έναν (1) λογαριασμό και επιτρέπονται μέχρι 2 λογαριασμοί ανά διεύθυνση IP.

Κάθε Χρήστης δηλώνει και εγγυάται ρητά ότι κατά τη στιγμή της εγγραφής του στην Ιστοσελίδα παρέχει πλήρεις, ακριβείς και αληθείς πληροφορίες, για το ονοματεπώνυμό του, τη διεύθυνσή του, για την εταιρία του, τη διεύθυνση έδρας της εταιρίας του και τα φορολογικά στοιχεία (ΑΦΜ ΔΟΥ κλπ) και, ότι διαθέτει τις απαιτούμενες νόμιμες προϋποθέσεις καθώς επίσης και την απαραίτητη ικανότητα για να κατανοήσει τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις για να εγγραφεί στην Ιστοσελίδα. Η Επιχείρηση δεν αναγνωρίζει και δεν δεσμεύεται από οποιαδήποτε χρήση του στην Ιστοσελίδα από Χρήστες που δεν πληρούν οποιαδήποτε από τις ανωτέρω προϋποθέσεις.

Στην έναρξη της εγγραφής οι Χρήστες εγγράφονται συμπληρώνοντας την ειδική ηλεκτρονική φόρμα που διατίθεται στην Ιστοσελίδα με απαραίτητη προϋπόθεση την συμπλήρωση των υποχρεωτικών πεδίων χωρίς την συμπλήρωση των οποίων δεν είναι δυνατή η ολοκλήρωση της διαδικασίας εγγραφής. Η εγγραφή γίνεται χωρίς καμία χρέωση. Ανάμεσα σε άλλα στοιχεία, ζητείται από κάθε Χρήστη να ορίσει τα στοιχεία πρόσβασής του, τα οποία αποτελούνται από ένα όνομα Χρήστη (username) και έναν κωδικό (password). Όσον αφορά στην επιλογή του username, απαγορεύεται στον Χρήστη να επιλέξει οποιαδήποτε ονομασία η οποία προσβάλλει τη δημόσια αιδώ ή/και τα χρηστά ήθη, ή βλάπτει τα δικαιώματα ή/και τα συμφέροντα τρίτων. Ο Χρήστης υποχρεούται να διατηρεί μυστικά το username και το password που διαθέτει για την πρόσβασή του στην Ιστοσελίδα και να μην τα παραχωρεί ή/και κοινοποιεί σε οποιουσδήποτε τρίτους. Ο Χρήστης είναι ο αποκλειστικά υπεύθυνος για την διατήρηση και το απόρρητο των στοιχείων του πρόσβασης στην Ιστοσελίδα και, κατά συνέπεια, είναι αποκλειστικά υπεύθυνος και υπόλογος για κάθε δραστηριότητα, ευθύνη, αξίωση, κόστος, ή/και δαπάνη, ακόμα και νομικής φύσης, συνδεόμενη με κάθε χρήση, παράνομη ή μη, των στοιχείων πρόσβασής του.

Η Επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει ή/και να διαγράψει την εγγραφή Χρήστη από την Ιστοσελίδα, οποιαδήποτε στιγμή, δίχως προηγούμενη ειδοποίηση, εφόσον διαπιστώσει οποιαδήποτε ενέργεια που καθιστά μη ενδεδειγμένη, προβληματική ή/και αδύνατη, την διατήρηση της εγγραφής του Χρήστη στην Ιστοσελίδα όπως, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, αναφέρονται η δόλια παρέμβαση στη λειτουργία της Ιστοσελίδας ή/και στην κατακύρωση των δημοπρατούμενων προϊόντων, η παροχή ανακριβών προσωπικών στοιχείων, η χρήση των στοιχείων πρόσβασης για παράνομους ή δόλιους σκοπούς, η παραβίαση οποιουδήποτε των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων και των Γενικών Όρων Χρήσης. Σε περίπτωση διακοπής ή/και διαγραφής της εγγραφής από την Ιστοσελίδα, θα απαγορεύεται στο Χρήστη η δημιουργία νέας εγγραφής με προσωπικά στοιχεία που συνδέονται με το λογαριασμό που διακόπηκε ή διαγράφηκε από την Επιχείρηση.

Κάθε Χρήστης διατηρεί το δικαίωμα οποιαδήποτε στιγμή, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, να ζητήσει την διαγραφή του από την Ιστοσελίδα αποστέλλοντας ηλεκτρονικό μήνυμα (e-mail) στην Ιστοσελίδα. Η διαγραφή της εγγραφής από την Ιστοσελίδα συνεπάγεται παύση λειτουργίας των στοιχείων πρόσβασης του Χρήστη και συνεπώς θα είναι αυτομάτως αδύνατη η περαιτέρω πρόσβαση στην Ιστοσελίδα για τον Χρήστη μέσω των εν λόγω στοιχείων. Σε περίπτωση που ο Χρήστης επιθυμεί να εγγραφεί εκ νέου στην Ιστοσελίδα, θα πρέπει να ακολουθήσει νέα διαδικασία εγγραφής κατά τα οριζόμενα στους παρόντες Όρους.

Άρθρο 3 Περιγραφή Διαδικασίας Παραγγελίας  – Ακύρωση Παραγγελίας

Οι επισκέπτες/ χρήστες χονδρικής ή λιανικής επιλέγουν από τον κατάλογο προϊόντων ή από την αναζήτηση προϊόντων συγκεκριμένα προϊόντα/ κωδικούς προϊόντων και τα τοποθετούν στο Καλάθι Αγορών.

Οι παραγγελίες αρχειοθετούνται ηλεκτρονικά και οι χρήστες μπορούν, εφόσον το επιθυμούν, να λάβουν γνώση του περιεχομένου της παραγγελίας τους.

Η χρήση της Ιστοσελίδας γίνεται με αποκλειστική ευθύνη του Χρήστη/ Επισκέπτη Χονδρικής ή Λιανικής.

Στη συνέχεια επιλέγουν από το Καλάθι Αγορών τα προϊόντα που επιθυμούν τελικά να παραγγείλουν/ διαγράψουν.

Κατόπιν συμπληρώνουν στην ειδική φόρμα που προβάλλεται τα στοιχεία της παραγγελίας, όπως τον τρόπο πληρωμής, τον τρόπο, τη διεύθυνση , τα φορολογικά τους στοιχεία και τα τυχόν σχόλια της παραγγελίας.

Επιθεωρούν τη συνολική εικόνα της παραγγελίας, αποδέχονται τους όρους πώλησης από απόσταση χονδρικής και λιανικής και δίνουν, κάνοντας κλικ στο πεδίο «Αποδέχομαι», την τελική εντολή παραγγελίας (μόνο τότε ολοκληρώνεται η εντολή παραγγελίας.) Σε κάθε βήμα από τα παραπάνω και για τη διόρθωση σφαλμάτων πριν την ανάθεση της παραγγελίας, υπάρχει επιλογή «Πίσω» δίπλα στο «Συνέχεια» ή «Αγορά».

Εν συνεχεία, μετά την αποδοχή της παραγγελίας, αποστέλλεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) του χρήστη που έχει ήδη καταχωρήσει, ενημερωτικό σημείωμα λήψεως της παραγγελίας (αριθμός παραγγελίας) και επιβεβαίωση των παραγγελθέντων ειδών/ προϊόντων, η διεύθυνση τιμολόγησης και , ο τρόπος πληρωμής, το συνολικό ποσό της παραγγελίας κλπ.

Το χρονικό διάστημα παραλαβής των προϊόντων ποικίλει αναλόγως της διαθεσιμότητας και του τρόπου παράδοσης που έχουν επιλέξει οι χρήστες. Το χρονικό διάστημα παραλαβής θα καθορίζεται επίσης ανάλογα με το stock της αποθήκης της Επιχείρησης. Σε περίπτωση : α)που τα προιόντα είναι διαθέσιμα στο stock η παραλαβή τους θα γίνεται εντός 1 εώς 4 ημερών από την ημερομηνία επιβεβαίωσης της παραγγελίας ενώ β) όταν τα προιόντα δεν είναι διαθέσιμα στο stock σε διάστημα 2 εώς 3 εβδομάδων. Οι προθεσμίες αυτές ισχύουν για όλες τις χώρες που βρίσκονται εντός Ευρώπης. Για τις υπόλοιπες χώρες το χρονικό διάστημα παραλαβής θα καθορίζεται ανάλογα με την χώρα παραλαβής.

Η διαθεσιμότητα των προϊόντων εμφανίζεται δίπλα στην περιγραφή του εκάστοτε προϊόντος και παρόλο που η επιχείρηση καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για όλα τα είδη να βρίσκονται διαθέσιμα στις αποθήκες της, υπάρχει η πιθανότητα κάποια εξ αυτών να έχουν εξαντληθεί/ να μην είναι προσωρινά διαθέσιμα ή ο κατασκευαστής/ προμηθευτής τους να έχει παύσει επ’ αορίστως την κατασκευή και διάθεση τους. Σε αυτή την περίπτωση οι χρήστες ενημερώνονται για την διαθεσιμότητά τους κατά την επιβεβαίωση της παραγγελίας όπου και τους ζητείται να επικοινωνήσουν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) με την επιχείρηση/ Ιστοσελίδα για την τροποποίηση της παραγγελίας κατά περίπτωση.

Θα υπάρχει επίσης η δυνατότητα παραγγελίας είτε μέσω (email) στη διεύθυνση admin@newtechstore.eu είτε τηλεφωνικώς στο +35 92 49 28 784.

Ακύρωση Παραγγελίας

Από την στιγμή που θα εξοφληθεί από τον πελάτη η παραγγελία τότε μόνο θα ξεκινάει η διαδικασία της συγκέντρωσης και της αποστολής των προιόντων στον πελάτη. Στην περίπτωση αυτή, δηλαδή από την στιγμή της εξόφλησης της παραγγελίας από τον πελάτη μέχρι και την ημερομηνία παράδοσης των προιόντων, δεν θα παρέχεται στον πελάτη η δυνατότητα ακύρωσης της παραγγελίας αυτής. Σε περίπτωση που ο πελάτης δεν έχει εξοφλήσει ακόμη την παραγγελία δεν θα ξεκινάει καμία διαδικασία για την συγκέντρωση και την αποστολή των προιόντων στον πελάτη. Στην περίπτωση που η υπηρεσία ταχύ μεταφορών σας έχει παραδώσει το δέμα και δεν επιθυμείτε να το κρατήσετε, τότε ισχύουν οι όροι για την επιστροφή των προϊόντων όπως περιγράφονται παρακάτω στo άρθρο 10.

Άρθρο 4 Καλάθι Αγορών

Ο κάθε επισκέπτης/χρήστης έχει δικαίωμα να διατηρεί ένα καλάθι αγορών στο οποίο μπορεί να αποθηκεύει τα προϊόντα που επιθυμεί να παραγγείλει. Το «Καλάθι Αγορών Επισκέπτη» επιτρέπει στον επισκέπτη να αποθηκεύει τα προϊόντα του σε ένα προσωρινό καλάθι αγορών. Όταν ο επισκέπτης αποχωρήσει από την Ιστοσελίδα, θα αδειάσει και το καλάθι αγορών του. Το «Καλάθι Αγορών Μέλους»
επιτρέπει στο μέλος να προσθέτει προϊόντα στο καλάθι αγορών του, τα οποία και αποθηκεύονται εκεί για να ολοκληρώσει την αγορά τους/ διαγραφή τους σε μεταγενέστερο χρόνο. Όλα τα προϊόντα παραμένουν στο καλάθι αγορών μέχρι να αγοραστούν ή να διαγραφούν (εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος). Εάν ένα μέλος προσθέσει προϊόντα στο «Καλάθι Αγορών Επισκέπτη» και αποφασίσει να συνδεθεί στην Ιστοσελίδα για να χρησιμοποιήσει το «Καλάθι Αγορών Μέλους», τα περιεχόμενα του «Καλαθιού Αγορών Επισκέπτη» θα ενωθούν με το «Καλάθι Αγορών Μέλους» αυτόματα.

Άρθρο 5 Περιγραφή Προϊόντων

Ο έλεγχος των τεχνικών πληροφοριών που παρέχονται και της καταλληλότητας των ειδών/ προϊόντων που παραγγέλλονται ανήκει στην αποκλειστική ευθύνη του χρήστη χονδρικής ή λιανικής που χρησιμοποιεί την Ιστοσελίδα. Η Ιστοσελίδα δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ασυμβατότητες των προϊόντων με άλλα προϊόντα. Η Ιστοσελίδα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια να παρουσιάσει με τη μεγαλύτερη ακρίβεια τα διατιθέμενα από αυτήν προϊόντα και τα ουσιώδη χαρακτηριστικά αυτών. Η Ιστοσελίδα επίσης έχει καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια να απεικονίζονται με ακρίβεια τα πραγματικά χρώματα των προϊόντων, όταν αυτά εμφανίζονται στην Ιστοσελίδα. Η επιχείρηση όμως δεν ευθύνεται και δεν εγγυάται για την απόλυτη ακρίβεια της απεικόνισης των χρωμάτων των προϊόντων στην οθόνη του υπολογιστή των χρηστών, καθώς αυτή εξαρτάται από τα χαρακτηριστικά της εκάστοτε οθόνης και υπολογιστή.

Η Ιστοσελίδα θα ευθύνεται μόνο για ελαττώματα ή κακή ποιότητα των προϊόντων που διαθέτει στους πελάτες χονδρικής ή λιανικής. Όλα τα προϊόντα παραλαμβάνονται από τους προμηθευτές συσκευασμένα. Σε περίπτωση πάντως που στις παραδιδόμενες ποσότητες αποδεδειγμένα ανευρεθεί ελαττωματικό ή κακής ποιότητας προϊόν η Ιστοσελίδα σας γνωστοποιεί ότι η Επιχείρηση φέρει την ευθύνη αντικατάστασής του.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Όσον αφορά τα ηλεκτρικά ποδήλατα και τα σκούτερ, τονίζουμε ότι δεν κατατάσσονται στα κοινά ηλεκτρικά ποδήλατα, καθώς διαθέτουν γκάζι. Τονίζουμε επίσης ότι χρειάζονται άδεια κυκλοφορίας, πινακίδες, ασφάλεια αστικής ευθύνης έναντι τρίτων και είναι υποχρεωτική η χρήση κράνους (μοτοσικλέτας, όχι ποδηλάτου). Σε περίπτωση που κάποιος αγοραστής δεν συμμορφωθεί με την παραπάνω νομοθεσία, η εταιρεία μας δεν φέρει καμία ευθύνη.

Άρθρο 6 Δειγματισμός

Δυνατότητα δειγματισμού υπάρχει από τη στιγμή που το προϊόν και το δείγμα βρίσκεται σε διαθεσιμότητα και ο πελάτης επιθυμεί να αγοράσει προιόντα ως χονδρική πώληση. Το κόστος του δείγματος επιβαρύνει τον πελάτη με την τιμή χονδρικής που αναφέρεται στην Ιστοσελίδα και με το κόστος μεταφοράς του, μετά από συνεννόηση μεταξύ του πελάτη και της Ιστοσελίδας. Το συνολικό κόστος του δείγματος και της μεταφοράς του προεξοφλούνται από τον πελάτη στην Επιχείρηση πριν από την παραγγελία του δείγματος στον προμηθευτή. Το δείγμα θα συνυπολογισθεί στην παραδοτέα ποσότητα της πρώτης παραγγελίας του πελάτη.

Άρθρο 7 Περιορισμός Ευθύνης

Υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, η Ιστοσελίδα δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο επισκέπτης / χρήστης των σελίδων, υπηρεσιών, προϊόντων, επιλογών και περιεχομένων της Ιστοσελίδας στις οποίες προβαίνει με δική του πρωτοβουλία και με τη γνώση των όρων του παρόντος και/ή της σύμβασης πώλησης από απόσταση χονδρικής και λιανικής (on-line sale agreement) και/ ή της ηλεκτρονικής πληρωμής (εφόσον αυτή γίνεται απευθείας στην Ιστοσελίδα).

Τα προϊόντα και/ή οι υπηρεσίες και γενικότερα το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας παρέχεται “όπως ακριβώς είναι” χωρίς καμία εγγύηση εκπεφρασμένη ή και συνεπαγόμενη με οποιοδήποτε τρόπο. Στο μέγιστο βαθμό και σύμφωνα με το νόμο, η Ιστοσελίδα αρνείται όλες τις εγγυήσεις εκπεφρασμένες ή και συνεπαγόμενες, συμπεριλαμβανομένων, όχι όμως περιοριζόμενων σε αυτό, αυτών, οι οποίες συνεπάγονται την εμπορευσιμότητα και την καταλληλότητα για ένα συγκεκριμένο σκοπό.

Η Ιστοσελίδα δεν εγγυάται ότι οι σελίδες, τα προϊόντα, οι υπηρεσίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενα θα παρέχονται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα και ότι τα λάθη θα διορθώνονται.

Επίσης η Ιστοσελίδα δεν εγγυάται ότι το ίδιο ή οποιοδήποτε άλλο συγγενικό site ή οι εξυπηρετητές “servers” μέσω των οποίων αυτά τίθενται στη διάθεσή των επισκεπτών/ χρηστών, παρέχονται χωρίς “ιούς” ή άλλα επιζήμια συστατικά.

Η Ιστοσελίδα δεν εγγυάται σε καμία περίπτωση την ορθότητα, την πληρότητα ή και διαθεσιμότητα των περιεχομένων, σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών ή τα αποτελέσματά τους.

Το κόστος των ενδεχόμενων διορθώσεων ή εξυπηρετήσεων, το αναλαμβάνει ο επισκέπτης / χρήστης χονδρικής ή λιανικής και σε καμία περίπτωση η Ιστοσελίδα.

Διευκρινίζεται ότι το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας είναι εμπορικό και όχι ενημερωτικό, και ως εκ τούτου οι χρήστες δεν μπορούν να βασίζουν την οποιαδήποτε συμπεριφορά τους στις πληροφορίες που περιλαμβάνονται σε αυτό, και η Ιστοσελίδα δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη σε περίπτωση που κάποια από τις πληροφορίες που έχουν συμπεριληφθεί στην Ιστοσελίδα αποδειχθεί ανακριβής.

Ειδικά για θέματα σχετικά με τις ιδιότητες, περιγραφή, χρήση, το τίμημα κλπ των προϊόντων που προσφέρονται προς πώληση οι επισκέπτες/ χρήστες χονδρικής ή λιανικής της Ιστοσελίδας οφείλουν να επικοινωνούν με την Ιστοσελίδα και δεσμεύονται απόλυτα από την σύμβαση πώλησης που τους ζητείται να συνάψουν/συναινέσουν κατά την διαδικασία εκτέλεσης της παραγγελίας.

Η Ιστοσελίδα δεν ευθύνεται για απόψεις / γνώμες / τοποθετήσεις / μηνύματα / δημοσιεύσεις τρίτων οπουδήποτε και αν αυτές εκφράζονται στην Ιστοσελίδα. Η Ιστοσελίδα δεν είναι υπεύθυνη για το περιεχόμενο των μηνυμάτων που αποστέλλονται. Τα μηνύματα αντιπροσωπεύουν το αποστολέα τους και όχι απαραίτητα τη γνώμη των ανθρώπων και των συντελεστών της Ιστοσελίδας ή άλλων χρηστών. Κάθε χρήστης που πιστεύει ότι θίγεται είτε προσωπικά είτε σε γενικότερο επίπεδο μπορεί να επικοινωνήσει με τους διαχειριστές της Ιστοσελίδας και να εκφράσει τα παράπονα του στα στοιχεία επικοινωνίας της Ιστοσελίδας.

Για την ασφάλεια των συναλλαγών, σε περίπτωση που κάποιο προϊόν παρουσιάζει ασυνήθιστα χαμηλή τιμή, δίχως κάποια ιδιαίτερη ένδειξη που να δικαιολογεί αυτή, παρακαλούνται οι χρήστες χονδρικής ή λιανικής να επικοινωνούν με την Ιστοσελίδα πριν παραγγείλουν το προϊόν αυτό. Το κόστος των ενδεχόμενων διορθώσεων ή εξυπηρετήσεων, το αναλαμβάνει ο χρήστης/ επισκέπτης χονδρικής ή λιανικής και σε καμία περίπτωση η Ιστοσελίδα.

Άρθρο 8 Πνευματικά Δικαιώματα

Ότι ισχύει και στους Γενικούς Όρους Χρήσης της Ιστοσελίδας – Link : https://gr.newtechstore.eu/%ce%b3%ce%b5%ce%bd%ce%b9%ce%ba%ce%bf%ce%af-%cf%8c%cf%81%ce%bf%ce%b9-%cf%87%cf%81%ce%ae%cf%83%ce%b7%cf%82-%ce%b9%cf%83%cf%84%cf%8c%cf%84%ce%bf%cf%80%ce%bf%cf%85/

Άρθρο 9 Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Ότι ισχύει στην Πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων (GDPR της Ιστοσελίδας – Link : https://gr.newtechstore.eu/%cf%80%ce%bf%ce%bb%ce%b9%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%b7-%cf%80%cf%81%ce%bf%cf%83%cf%84%ce%b1%cf%83%ce%b9%ce%b1%cf%83-%cf%80%cf%81%ce%bf%cf%83%cf%89%cf%80%ce%b9%ce%ba%cf%89%ce%bd-%ce%b4%ce%b5%ce%b4%ce%bf/

Για κάθε επικοινωνία με τον διαχειριστή (Ν.2472/97) αποστείλατε μήνυμα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στη διεύθυνση  admin@newtechstore.eu.

Άρθρο 10 Υπαναχώρηση – Επιστροφές Προϊόντων

Οι χρήστες χονδρικής ή λιανικής έχουν το δικαίωμα να επιστρέψουν τα προϊόντα σε όλες τις περιπτώσεις στις οποίες : α) είτε η παραγγελία εκτελείται εσφαλμένα, δηλαδή, σε περίπτωση παράδοσης ειδών άλλων από αυτά που παραγγέλθηκαν κατά είδος ή ποσότητα ή σε περίπτωση που κατά την παράδοση τα είδη έχουν συσκευασία κατεστραμμένη, ολοκληρωτικά ή κατά το μεγαλύτερο μέρος της, ή σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι κάποια από τα είδη είναι ελαττωματικά β)είτε στις περιπτώσεις αναιτιολόγητης υπαναχώρησης από τον πελάτη. Σε αυτές τις περιπτώσεις, ο χρήστης χονδρικής ή λιανικής έχει δικαίωμα να ζητήσει την επιστροφή τους, κατόπιν συνεννόησης με την Επιχείρηση και με αποστολή του επιστρεφόμενου προϊόντος  στην διεύθυνση από την οποία αποστάλθηκε το προϊόν (αποθήκη της Ελλάδας, Ιταλίας, Ισπανίας ή Γαλλίας).

Η ως άνω ρύθμιση επιστροφής αφορά μόνο τα προϊόντα τα οποία παρουσιάζουν πρόβλημα και όχι ολόκληρη την παραγγελία. Η ενημέρωση- συνεννόηση αναφορικά με όλα τα παραπάνω προβλήματα θα πρέπει να γίνεται εγγράφως μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης admin@newtechstore.eu με συγκεκριμένες πληροφορίες σχετικά με τους κωδικούς και τις ποσότητες επιστροφής, καθώς και τον τρόπο και χρόνο επιστροφής τους.

Περιπτώσεις και προϋποθέσεις επιστροφής

Α. Επιστροφές λόγω λάθους παράδοσης.

Σε όλες τις περιπτώσεις στις οποίες με αποδεδειγμένη υπαιτιότητα μας παραδίδονται άλλα από τα παραγγελθέντα προϊόντα, κατά είδος ή ποσότητα, τότε σας στέλνουμε το σωστό προϊόν και αναλαμβάνουμε κάθε κόστος μεταφοράς παλιού και νέου προϊόντος.

Β. Επιστροφές ελαττωματικών προϊόντων.

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι το προϊόν φέρει κατασκευαστικό ελάττωμα ισχύουν τα παρακάτω :

 • Η επιστροφή του προς αντικατάσταση προϊόντος θα πρέπει να γίνεται μαζί με όλα τα έγγραφα τα οποία συνόδευαν το προϊόν (φορτωτική, τιμολόγιο κ.λ.π.)
 • Μετά την επιστροφή του προϊόντος γίνεται έλεγχος του ελαττώματος που αναφέρεται από τον πελάτη και στη συνέχεια επικοινωνία μαζί του σχετικά με τα αποτελέσματα του ελέγχου.
 • Εφόσον διαπιστωθεί ότι το ελάττωμα δεν οφείλεται σε κακή χρήση, πραγματοποιείται επισκευή ή αντικατάσταση του προϊόντος. Στην περίπτωση αντικατάστασης, το προϊόν θα αντικαθίσταται με νέο εφόσον είναι διαθέσιμο ή άλλο ιδίων τεχνικών χαρακτηριστικών κατόπιν συνεννοήσεως με τον πελάτη. Σε καμία περίπτωση δεν θα επιστρέφονται τα χρήματα στον πελάτη αλλά το προιόν θα αντικαθίσταται.
 • Ο πελάτης μπορεί να επιστρέψει το ελαττωματικό προϊόν είτε μέσω ταχυδρομείου είτε μέσω Courier στις αποθήκες της Επιχείρησής μας.
 • Στην περίπτωση επιστροφής του ελαττωματικού προϊόντος μέσω Courier, ο πελάτης επιβαρύνεται με τα έξοδα αποστολής προς την εταιρία μας και με τα έξοδα αποστολής του αντικατασταθέντος ή επισκευασμένου προϊόντος.

Γ. Επιστροφή μη ελαττωματικών προϊόντων – Δικαίωμα αναιτιολόγητης υπαναχώρησης από τον πελάτη.

Ο πελάτης έχει δικαίωμα να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση αγοράς / πώλησης για τα προϊόντα που αγόρασε από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα, χωρίς να υποχρεούται να μας ανακοινώσει το λόγο για τον οποίο επιθυμεί την επιστροφή τους, εντός προθεσμίας δέκα τεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την ημέρα που θα παραλάβει τα προϊόντα. Η προθεσμία των δέκα τεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών για την άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης, ξεκινάει από την επόμενη ημέρα της παραλαβής των προϊόντων.

 • Η δήλωση υπαναχώρησης ασκείται εγγράφως ή και ηλεκτρονικά με αποστολή email (ηλεκτρονικό ταχυδρομείο) στη διεύθυνση admin@newtechstore.euή συμπληρώνοντας την φόρμα επικοινωνίας που υπάρχει στην ιστοσελίδα μας είτε με τηλεφωνική ενημέρωση από τον πελάτη για την πρόθεσή του υπαναχώρησης και την άμεση αποστολή από την Ιστοσελίδα μας προς αυτόν του εντύπου της Δήλωσης Υπαναχώρησης.
 • Η Επιχείρησή μας είναι υποχρεωμένη να αποστείλει επιβεβαίωση ότι παρέλαβε τη δήλωση υπαναχώρησης μόλις αυτή περιέλθει στην κατοχή της.
 • Από την ημέρα κατά την οποία θα μας δηλώσετε την επιθυμία σας να υπαναχωρήσετε, υποχρεούστε να μας επιστρέψετε τα προϊόντα που αγοράσατε από το κατάστημα μας εντός 14 ημερολογιακών ημερών.
 • Το κόστος αποστολής / επιστροφής των προϊόντων στην εταιρία μας επιβαρύνει τον πελάτη.
 • Για να γίνει δεκτή η επιστροφή, θα πρέπει το επιστρεφόμενο προϊόν, να μην έχει χρησιμοποιηθεί, να βρίσκεται σε άριστη κατάσταση (σαν καινούργιο) όπως ακριβώς πριν την πώληση του,  και με όλα τα περιεχόμενα τις αρχικής συσκευασίας (έντυπα οδηγιών χρήσεως, κ.τ.λ.) όπως επίσης και την απόδειξη λιανική πώλησης ή τιμολόγιο χονδρικής ή λιανικής. Η αρχική συσκευασία δεν αποτελεί ουσιαστική απαίτηση για αποτελεσματική άσκηση του δικαιώματος ακύρωσης.
 • Προϊόν το οποίο είχε πωληθεί με επιπλέον δώρο θα πρέπει να επιστραφεί μαζί με το επιπλέον δώρο, διαφορετικά η αξία του δώρου θα αφαιρεθεί από το επιστρεφόμενο ποσό.
 • Το δικαίωμα ακύρωσης δεν υπάρχει για τις ακόλουθες συμβάσεις:
  • Συμβόλαια για την προμήθεια σφραγισμένων αγαθών που δεν είναι κατάλληλα για επιστροφή για λόγους προστασίας της υγείας ή υγιεινής και αποσφραγίστηκαν μετά την παράδοση.
  • Συμβόλαια για την προμήθεια αγαθών τα οποία, μετά την παράδοση, ανάλογα με τη φύση τους, αναμειγνύονται χωριστά με άλλα είδη.
  • Συμβόλαια για την προμήθεια σφραγισμένου ήχου ή σφραγισμένων εγγραφών βίντεο ή σφραγισμένου λογισμικού υπολογιστή που αποσφραγίστηκε μετά την παράδοση.
 • Σε κάθε περίπτωση, οποιαδήποτε ζημία στο προϊόν κατά την επιστροφή του προϊόντος προς την Ιστοσελίδα ή το κατάστημα, βαρύνει αποκλειστικά τον χρήστη χονδρικής ή λιανικής.

Επιστροφή Χρημάτων

 • Από την ημέρα κατά την οποία θ’ ασκήσετε το δικαίωμα σας για υπαναχώρηση, η εταιρία μας υποχρεούται να σας επιστρέψει τα χρήματα σας εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών και αφού παραλάβουμε τα προϊόντα.
 • Στην περίπτωση που επιστρέψετε όλα τα προϊόντα που αγοράσατε (το σύνολο της παραγγελίας σας), τότε θα σας επιστρέψουμε την αξία των προϊόντων και όχι τα έξοδα αποστολής στην περίπτωση που η παραγγελία σας επιβαρύνθηκε με έξοδα αποστολής.
 • Στην περίπτωση που επιστρέψετε ένα μέρος μόνο των προϊόντων που αγοράσατε από το κατάστημα μας, τότε θα σας επιστρέψουμε μόνο την αξία των προϊόντων που επιστρέφετε.
 • Η επιστροφή των χρημάτων στον πελάτη, θα γίνεται με τον ίδιο μέσο με το οποίο είχε γίνει η αρχική είσπραξη.
 • Στην περίπτωση που η εξόφληση της παραγγελίας έγινε μέσω Paypal ή πιστωτικής τότε η επιστροφή των χρημάτων θα γίνει μέσω της υπηρεσίας Paypal ή πιστωτικής. Στην περίπτωση που η εξόφληση της παραγγελίας γίνει με αντικαταβολή, τότε η επιστροφή θα γίνει με κατάθεση σε προσωπικό σας τραπεζικό λογαριασμό. Σε αυτή την περίπτωση, θα πρέπει να μας γνωστοποιήσετε τον αριθμό του τραπεζικού σας λογαριασμού (IBAN). Το πρώτο όνομα ως δικαιούχου στον τραπεζικό λογαριασμό πρέπει να είναι το όνομα του πελάτη.

Το δικαίωμα υπαναχώρησης αφορά σε καινούργια προϊόντα και όχι σε ελαττωματικά τα οποία καλύπτονται από τις αντίστοιχες εγγυήσεις τους και τους όρους επιστροφής ελαττωματικών προϊόντων.

Ο πελάτης ευθύνεται να αποζημιώσει την εταιρεία αν έκανε χρήση άλλη από εκείνη που είναι αναγκαία για τη διαπίστωση της φύσης, των χαρακτηριστικών και της λειτουργίας των αγαθών. Η διαπίστωση της φύσης, των χαρακτηριστικών και της λειτουργίας των αγαθών θα πρέπει να γίνει με βάση την πληροφόρηση που παρέχεται πάνω στην εξωτερική συσκευασία κάθε προϊόντος, καθώς και τις συμπληρωματικές πληροφορίες που παρέχει η εταιρεία και πάντως χωρίς να ανοιχθεί η συσκευασία των προϊόντων και χωρίς να χρησιμοποιηθεί το αγαθό /προϊόν. Η εταιρεία είναι πρόθυμη να ενημερώσει τον πελάτη για οποιαδήποτε ερώτηση σχετικά με την φύση και την λειτουργία των προϊόντων παρέχοντας επιπλέον πληροφοριακό υλικό με ηλεκτρονικό ή άλλο τρόπο. Η εταιρεία δικαιούται να συμφωνήσει με τον πελάτη την αποζημίωσή της ακόμα και με αμοιβαίο συμψηφισμό.

Σε περίπτωση που τα προϊόντα επιστραφούν κατεστραμμένα, χρησιμοποιημένα, χωρίς τη ταινία ασφαλείας ή ελλιπή το ηλεκτρονικό κατάστημα έχει το δικαίωμα να ζητήσει αποζημίωση από τον πελάτη, το ποσό της οποίας θα καθορίζεται από την κατάσταση των προϊόντων και να προβαίνει μονομερώς και άνευ ετέρου τινός σε ολικό ή μερικό συμψηφισμό της απαίτησής του αυτής έναντι του πελάτη.

Άρθρο 11 Τρόποι Πληρωμής και Τιμές Προϊόντων

Η Ιστοσελίδα, προς εξυπηρέτηση των χρηστών χονδρικής, τους παρέχει τη δυνατότητα να εξοφλούν την παραγγελία τους με οποιονδήποτε από τους κατωτέρω τρόπους:

Α. Με αντικαταβολή.

Για όσους προτιμούν την πιο παραδοσιακή μέθοδο, τα προϊόντα έρχονται στην πόρτα σας με υπηρεσία ταχύ μεταφορών (Courier) και εσείς πληρώνετε το αντίτιμο την στιγμή της παραλαβής. Η αντικαταβολή επιβαρύνεται με έξοδα 3,00€ πλέον του κόστους αποστολής.

Η επιβάρυνση ισχύει μόνο για αγορές συνολικού ύψους έως και 50,00€. Από 50,01€ και πάνω δεν υπάρχει καμία επιβάρυνση και η αποστολή είναι εντελώς δωρεάν.

Β. Paypal.

Αν διαθέτετε πιστωτική ή χρεωστική κάρτα, μπορείτε να την χρησιμοποιήσετε μέσω Paypal κατά τη διαδικασία συμπλήρωσης της φόρμας παραγγελίας. Η διαδικασία εξόφλησης μέσω πιστωτικών καρτών καλύπτεται από τις πιο σύγχρονες προδιαγραφές ασφάλειας στον secure server του NewTechStore με κρυπτογράφηση 128 bit – τη μέγιστη που διατίθεται σήμερα – πιστοποιημένη από τo  Comodo Secure SSL.

Δεν υπάρχει καμία επιβάρυνση για πληρωμές μέσω Paypal, εκτός από τα έξοδα αποστολής.

Γ. Χρεωστική ή Πιστωτική ή Pre Paid κάρτα

Αν διαθέτετε πιστωτική ή χρεωστική ή pre-paid κάρτα, μπορείτε να την χρησιμοποιήσετε κατά τη διαδικασία συμπλήρωσης της φόρμας παραγγελίας. Η διαδικασία εξόφλησης μέσω πιστωτικών καρτών καλύπτεται από τις πιο σύγχρονες προδιαγραφές ασφάλειας στον secure server του NewTechStore με κρυπτογράφηση 128 bit – τη μέγιστη που διατίθεται σήμερα – πιστοποιημένη από Comodo Secure SSL.

Δεν υπάρχει καμία επιβάρυνση για πληρωμές με χρήση κάρτας, εκτός από τα έξοδα αποστολής.

Δ. Με κατάθεση σε Τραπεζικό Λογαριασμό. Στην περίπτωση αυτή ο χρήστης χονδρικής ή λιανικής οφείλει να αποστείλει με email στο admin@newtechstore.eu το αντίγραφο της τραπεζικής εντολής κατάθεσης για να εκτελεστεί η παραγγελία των προϊόντων.

ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ :

ΟΝΟΜΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ : DSK BANK (FORMERLY STATE SAVINGS BANK)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΡΑΠΕΖΑΣ : MOSKOVSKA STREET 19 1040 SOFIA BG
IBAN : BG21STSA93000024533340
ΝΟΜΙΣΜΑ : ΕΥΡΩ
BIC CODE : STSABGSFXXX
ΟΝΟΜΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ : NTS Systems & Trade LTD
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ: RAKOVSKI 145 – 1000 – SREDETS – SOFIA – BULGARIA

Διαθέσιμοι τρόποι πληρωμής ανά χώρα:

α) Οι διαθέσιμοι τρόποι πληρωμής για την Ελλάδα, την Κύπρο, την Ουγγαρία, την Κροατία, τη Σλοβενία, τη Σλοβακία, την Τσεχία, την Πολωνία, τη Ρουμανία είναι: Αντικαταβολή, Paypal, πιστωτική κάρτα ή χρεωστική κάρτα και τραπεζική μεταφορά.

β) Για τις υπόλοιπες χώρες οι διαθέσιμοι τρόποι πληρωμής είναι: Paypal, πιστωτική κάρτα ή χρεωστική κάρτα και τραπεζική μεταφορά

Το αντίτιμο κάθε προϊόντος λιανικής πώλησης αναγράφεται στους σχετικούς καταλόγους δίπλα από κάθε προϊόν. Σε περίπτωση που ο πελάτης αγοράσει από 10 προϊόντα και άνω οι τιμές αναδιαμορφώνονται σε τιμές χονδρικής. Σε περίπτωση που ο πελάτης έχει έγκυρο εμπορικό Α.Φ.Μ. δεν υποχρεούται να καταβάλει Φ.Π.Α.

Η Επιχείρηση/ Ιστοσελίδα διατηρεί το δικαίωμα να αναπροσαρμόζει τις τιμές χωρίς προειδοποίηση.

Άρθρο 12 Παράδοση και Παραλαβή των Προϊόντων – Έξοδα Αποστολής – Χρόνος Παράδοσης  

Η Παράδοση των προϊόντων της παραγγελίας του χρήστη χονδρικής ή λιανικής γίνεται:

Μέσω της μεταφορικής εταιρείας courier που βρίσκεται στη φόρμα παραγγελίας λαμβάνοντας υπόψη τα σχετικά σχόλια του χρήστη χονδρικής ή λιανικής  για τον τρόπο παράδοσης. Σε αυτή την περίπτωση η Ιστοσελίδα/ Επιχείρηση δεν ευθύνεται σε περιπτώσεις καθυστέρησης ή/και αδυναμίας παράδοσης η οποία οφείλεται σε τρίτους μεσολαβούντες οργανισμούς, μεταφορείς κλπ ή/και σε λόγους ανωτέρας βίας ή τυχηρών. Το κόστος και τον κίνδυνο της μεταφοράς του προϊόντος το αναλαμβάνει εξολοκλήρου ο χρήστης χονδρικής ή λιανικής μετά την παράδοση του από την Επιχείρηση στην μεταφορική εταιρεία. Ωστόσο, αν για λόγους ανωτέρας βίας (π.χ. κακές καιρικές συνθήκες, απεργίες κ.λπ.) ή ανυπέρβλητου κωλύματος δεν είναι δυνατή η άμεση παράδοση των προϊόντων στην μεταφορική ο χρήστης χονδρικής ή λιανικής ενημερώνεται  μέσω e-mail, προκειμένου να δηλώσει αν εξακολουθεί να επιθυμεί υπό τις νέες συνθήκες, την ολοκλήρωση της παραγγελίας του.

Τα προϊόντα μπορούν να αποσταλούν στον χρήστη χονδρικής ή λιανικής οπουδήποτε εντός της Ευρώπης ή άλλων χωρών εκτός Ευρώπης, εφόσον δεν συντρέχει συγκεκριμένος λόγος αδυναμίας. Σε αυτή την περίπτωση τα προϊόντα θα αποσταλούν στον τόπο που έχει υποδείξει ο χρήστης χονδρικής ή λιανικής κατά την καταχώρηση της ηλεκτρονικής παραγγελίας του, μέσω της ιδιωτικής εταιρείας μεταφορών ή του ταχυδρομείου. Το κόστος επιβαρύνει τον χρήστη χονδρικής ή λιανικής. Η κυριότητα στο προϊόν μεταβιβάζεται στον χρήστη χονδρικής ή λιανικής μετά την πλήρη εξόφληση, ενώ ο κίνδυνος μετατίθεται κατά την παράδοση.

Ο χρήστης χονδρικής ή λιανικής δεν μπορεί να αρνηθεί την αποστολή των προϊόντων από τη στιγμή που η Ιστοσελίδα επιβεβαιώσει την διαθεσιμότητα και ο χρήστης χονδρικής ή λιανικής πληρώσει για την παραγγελία. Ο χρόνος παράδοσης εξαρτάται από τον τόπο παράδοσης και την διαθεσιμότητα των προϊόντων. Σε περίπτωση : α)που τα προϊόντα είναι διαθέσιμα στο stock η παραλαβή τους θα γίνεται εντός 1 εώς 4 ημερών από την ημερομηνία επιβεβαίωσης της παραγγελίας ενώ β) όταν τα προϊόντα δεν είναι διαθέσιμα στο stock σε διάστημα 3 έως 4 εβδομάδων. Οι προθεσμίες αυτές ισχύουν για όλες τις χώρες που βρίσκονται εντός Ευρώπης. Για τις υπόλοιπες χώρες το χρονικό διάστημα παραλαβής θα καθορίζεται ανάλογα με την χώρα παραλαβής.

Οι παραδόσεις γίνονται Δευτέρα έως και Παρασκευή μετά από συνεννόηση και επικοινωνία με την Επιχείρηση ή την Ιστοσελίδα.

Για τα έξοδα αποστολής και τους χρόνους παράδοσης ακολουθήστε αυτόν τον σύνδεσμο: https://gr.newtechstore.eu/%ce%ad%ce%be%ce%bf%ce%b4%ce%b1-%ce%b1%cf%80%ce%bf%cf%83%cf%84%ce%bf%ce%bb%ce%ae%cf%82-%cf%87%cf%81%cf%8c%ce%bd%ce%bf%cf%82-%cf%80%ce%b1%cf%81%ce%ac%ce%b4%ce%bf%cf%83%ce%b7%cf%82/

Άρθρο 13. Εγγύηση προϊόντων

Ευθύνη Πωλητή για πραγματικά ελαττώματα ή έλλειψη συνομολογημένων ιδιοτήτων.

Σε περίπτωση ευθύνης του newtechstore.eu για πραγματικό ελάττωμα ή για έλλειψη συνομολογημένης ιδιότητας του προϊόντος (“νόμιμη εγγύηση”), ο αγοραστής δικαιούται κατ’ επιλογήν του :

να απαιτήσει, χωρίς επιβάρυνσή του, τη διόρθωση ή αντικατάσταση του προϊόντος με άλλο, εκτός αν μία τέτοια ενέργεια είναι αδύνατη ή απαιτεί δυσανάλογες δαπάνες

να ζητήσει μείωση του τιμήματος

ή να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση πώλησης, εκτός αν πρόκειται για επουσιώδες πραγματικό ελάττωμα.

Για να θεωρείται μία ιδιότητα συνομολογημένη, θα πρέπει να έχει συμφωνηθεί εγγράφως. Εάν ο αγοραστής επιλέξει τη διόρθωση ή την αντικατάσταση του προϊόντος το newtechstore.eu οφείλει να προβεί σε διόρθωση ή αντικατάσταση σε εύλογο χρόνο. Τα παραπάνω εκ του νόμου δικαιώματα του αγοραστή παραγράφονται μετά την πάροδο δύο (2) ετών για τα κινητά. Ο αγοραστής θα πρέπει εντός δύο (2) μηνών από την παραλαβή του προϊόντος να ενημερώσει την Ιστοσελίδα σχετικά με την ελαττωματικότητα του προϊόντος. Η Ιστοσελίδα εντός έξι (6) μηνών από την επιστροφή του προϊόντος θα πρέπει να αποδείξει την απουσία ελαττωματικότητας του προϊόντος διαφορετικά οφείλει να αντικαταστήσει το ελαττωματικό προϊόν.

Όσον αφορά τα έξυπνα οχήματα (ηλεκτρικά σκούτερ, ηλεκτρικά ποδήλατα κ.λπ.) η εγγύηση είναι 6 μήνες για τα ηλεκτρικά μέρη (συμπεριλαμβανομένης της μπαταρίας) και 12 μήνες για τα μη ηλεκτρικά εξαρτήματα. Τα ελαστικά των έξυπνων οχημάτων δεν περιλαμβάνονται στην περίοδο της εγγύησης.

Όσον αφορά τα ανακατασκευασμένα προϊόντα, η εγγύησή μας καλύπτει οποιαδήποτε δυσλειτουργία της συσκευής ανεξάρτητα από τη χρήση σας (δυσλειτουργία με ευαισθησία στην αφή, αστοχία μπαταρίας, κουμπιά κ.λπ.). Εάν χάσετε, σας πέσει ή σπάσετε το τηλέφωνο ή εάν οξειδωθεί (καταστραφεί από το νερό), η εγγύησή μας δεν θα ισχύει. Το άνοιγμα του προϊόντος, η επισκευή ή η διάγνωση από τρίτο μέρος (εκτός από το τεχνικό τμήμα της εταιρίας μας) αποτελεί επίσης όρο εξαίρεσης από την εγγύηση.

Επομένως, εάν έχει παρουσιαστεί δυσλειτουργία με το προϊόν σας, αλλά έχει σπάσει/οξειδωθεί/ανοιχθεί από τρίτο μέρος ή παρουσιάζει σημάδια κρούσης λόγω πτώσης ή πρόσκρουσης, η εγγύηση δεν θα ισχύει πλέον και η εταιρία μας δεν θα υποχρεούται να λάβει χρέωση του αιτήματος εξυπηρέτησης μετά την πώληση.

Επιπλέον, είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι η στεγανοποίηση σπάνια διατηρείται σε ανακατασκευασμένα προϊόντα. Κατά τη διαδικασία ανακατασκευής, οι συσκευές ανοίγουν ώστε να μπορούν να πραγματοποιηθούν δοκιμές στο προϊόν, γι’ αυτό και δεν είναι εγγυημένη η σφράγιση για τα ανακατασκευασμένα προϊόντα που πωλούνται στον ιστότοπο μας.

Εάν διαπιστώσετε ότι το προϊόν δεν συμμορφώνεται με τους Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις, επικοινωνήστε με την Εξυπηρέτηση Πελατών μας. Θα διερευνήσουμε την υπόθεση που ανοίξατε και θα εργαστούμε για την επίλυση της εν εξελίξει διαφωνίας.

Σε κάθε περίπτωση που διαπιστώσετε κάποιο ελάττωμα έχετε τη δυνατότητα να επικοινωνήσετε με το ηλεκτρονικό μας κατάστημα αμέσως μετά την παράδοση την ίδια ημέρα ή την επόμενη εργάσιμη στο +35 92 49 31064 ή στο email : admin@newtechstore.eu.

Το newtechstore.eu δεν παρέχει εγγύηση, ούτε εγγυάται προστασία για καταλληλότητα πωλούμενου προϊόντος για οποιονδήποτε συγκεκριμένο σκοπό. Την εγγύηση αυτήν οφείλει να την παρέχει ο κατασκευαστής των πωλούμενου προϊόντος.

Άρθρο 14  Εφαρμοστέο Δίκαιο και Λοιποί Όροι

Στις φόρμες παραγγελίας καθορίζονται οι τυχόν ειδικότεροι όροι και συμφωνίες που διέπουν συμπληρωματικώς προς τους όρους και συμφωνίες της παρούσας σύμβασης  (Σύμβαση Πώλησης από Απόσταση- Χονδρικής και Λιανικής), και τους Γενικούς Όρους Χρήσης, την αγορά κάθε συγκεκριμένου προϊόντος.

Η Ιστοσελίδα διατηρεί το δικαίωμα της επιφύλαξης ή/και άρνησης εκτέλεσης παραγγελιών εφόσον γνωστοποιήσει στον ενδιαφερόμενο χρήστη/ επισκέπτη  τους λόγους για τη σχετική επιφύλαξη ή/και άρνηση.

Η Ιστοσελίδα διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς το περιεχόμενο όλων των όρων χωρίς υποχρέωση προειδοποίησης. Για τον λόγο αυτό ο επισκέπτης / χρήστης της Ιστοσελίδας οφείλει να τους επισκέπτεται συχνά για να ενημερώνεται σχετικώς. Οι παρόντες όροι, οι Γενικοί Όροι Χρήσης καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση, αλλαγή ή αλλοίωσή τους διέπονται και συμπληρώνονται από το βουλγαρικό δίκαιο, το δίκαιο της ευρωπαϊκής ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες που ρυθμίζουν θέματα σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο. Για το λόγο αυτό η Ιστοσελίδα οφείλει να πληροφορεί τους χρήστες για α) τα ουσιώδη χαρακτηριστικά του αγαθού που προσφέρει, β) την τιμή, γ) την ποσότητα και τις δαπάνες μεταφοράς, δ)) τον τρόπο πληρωμής, ε) τον τρόπο παράδοσης και εκτέλεσης, στ) τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς ή της τιμής και ζ) το δικαίωμα υπαναχώρησης.  Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. Η επίσκεψη/ χρήση του www.newtechstore.eu προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παραπάνω όρων.

Καμία τροποποίηση των όρων αυτών δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα των συμφωνιών αυτών, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτές. Αρμόδια δικαστήρια για την επίλυση οποιονδήποτε διαφορών προκύπτουν από την επίσκεψη / χρήση των σελίδων της Ιστοσελίδας καθίστανται τα δικαστήρια Σόφιας σύμφωνα με το βουλγαρικό δίκαιο.

 Για οποιαδήποτε επικοινωνία προς την Ιστοσελίδα παρακαλούμε αποστείλατε ηλεκτρονική επιστολή (email) στην διεύθυνση admin@newtechstore.eu ή τηλεφωνικώς στο +30 211 19 85596.